Uchwała Rady Gminy Poczesna

UCHWAŁA NR 27/VII/11
RADY  GMINY POCZESNA z dnia 31 marca 2011 r.
w sprawie ustalenia opłat za świadczenia dodatkowe udzielane przez przedszkole publiczne, dla których prowadzącym jest gmina.
 
Na podstawie art. 6 ust.1 pkt 2 oraz art.14 ust.5 pkt. 1 ustawy o systemie oświaty z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty ( Dz.U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572 z późn. zm.) uchwala się co następuje:

§1 Przedszkola prowadzone przez Gminę Poczesna zapewniają bezpłatne nauczanie, wychowanie i opiekę w czasie pięciu godzin dziennie, w godz. od 9.00 do 14.00.
 
§ .2.
1 Opłata za świadczenia udzielanae w czasie przekraczającym wymiar wskazany w parag 1 wynosi 1,00 złotych, słownie:( jeden złotych) za każdą rozpoczętą godzinę zajęć, dydaktycznych, opiekuńczych lub wychowawczych.  
2. Opłata ustalona jest miesięcznie jako iloczyn godzin zajęć i stawki wskazanej w ust.1. Liczba godzin zajęć świadczonych miesięcznie w przedszkolu jest określana w umowie cywilnoprawnej zawartej z przedstawicielem ustawowym dziecka.
 
§3. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Poczesna.
 
§4. Traci moc uchwała nr 134/XX/04 Rady Gminy Poczesna z dnia 10 grudnia 2004r. w sprawie odpłatności i zasad korzystania z przedszkoli publicznych na terenie gminy Poczesna opublikowana w ( Dz. Urz. Woj. Śląskiego Nr 13 poz. 339).
 
§5. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.

Wstecz <<